City Life     Ante Šupuka 10 22000 Šibenik    

Javna objava

 

JOLLY-JBS d.o.o. u ste?aju, Šibenik,  Ante Šupuka 10

MBS:060020729

OIB:00322433664

 

OGLAS

/JAVNA OBJAVA/

 

Dana, 30.10.2017. sklopljen je Ugovor o pripajanju izme?u društva JOLLY EKO d.o.o., Šibenik, Ante Šupuka 10, OIB: 07000900355, MBS: 110052342, kao  društva preuzimatelja i društva JOLLY-JBS d.o.o. u ste?aju, Šibenik, Ante Šupuka 10, OIB: 00322433664, MBS: 060020729, kao pripojenog društva i to sve  suglasno odre?enjima iz ?lanaka 535. stavak 1., 536. i 537. Zakona o trgova?kim društvima, a vezano uz ste?ajni postupak nad ste?ajnim dužnikom JOLLY - JBS d.o.o. u ste?aju, Šibenik, Ante Šupuka 10, OIB 00322433664, MBS: 060020729, otvoren pravomo?nim rješenjem Trgova?kog suda u Zadru, broj 1 St-1043/16 od 23. rujna 2016. godine, te pozivom na Ste?ajni plan i odredbe ?lanaka 1. to?ka 4., 2. stavak 3. i 303. stavak 1. i 2. al. 4. i glave VII. Ste?ajni plan, Ste?ajnog zakona, na temelju Odluke Skupštine JOLLY EKO d.o.o. Šibenik od 19.10.2017. god., kao društvo preuzimatelja, o suglasnosti i odobravanju Ugovora o pripajanju od dana 07. 09.2017. godine, nakon što su Ste?ajni plan JOLLY - JBS d.o.o. u ste?aju, Šibenik, Ante Šupuka 10, OIB 00322433664, MBS: 060020729, prihvatili vjerovnici i dužnik, po prethodnom saslušanju ste?ajne upraviteljice, Odbora vjerovnika i dužnika, te potvrde Ste?ajnog plana rješenjem Trgova?kog suda u Zadru, broj 1 St-1043/16 od 14. 09. 2017. godine.

Ugovor o pripajanju dostavljen je Trgova?kom sudu u Zadru – stalna služba u Šibeniku i zaprimljen pod posl. br. R3-3633/17.